Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013


Planul Naţional de Dezvoltare a României pentru perioada financiară 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

PND reprezintă documentul pe baza caruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele Operaţionale prin care se vor implementa aceste fonduri.

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE. Strategia PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât şi pe priorităţile Agendei Lisabona si obiectivele de la Göteborg.

PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase priorităţi naţionale de dezvoltare:  • Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
  • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
  • Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
  • Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea
    capacitaţii administrative 111
  • Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
  • Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

    Descarcă PND

Fondurile Structurale şi de Coeziune

Instrumentele Structurale reprezintă un important complement al politicilor naţionale şi, atât direct cât şi printr-un efect de pârghie, contribuie la dezvoltarea armonioasă a UE ca întreg, precum şi la promovarea unui mediu durabil.

Pe langă aceste instrumente financiare mai există două acţiuni complementare pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. […]

Programele operaţionale

Programele Operaţionale sunt documentele pe baza cărora se realizează programarea operaţională şi implementarea efectivă a Instrumentelor Structurale pentru intervalul 2007 – 2013.
Un rol determinant în implementarea optimă a acestora îl au Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare.

Autoritatea de Management este organismul public la nivel naţional care asigură gestionarea asistenţei financiare din Fondurile Structurale. Se constituie o Autoritate de Management pentru fiecare Program Operational.

Organismele Intermediare sunt instituţiile desemnate la nivel central, regional sau local de către autorităţile de management sau autoritatea de plată şi care, prin delegare de atribuţii de la aceste autorităţi, implementează măsurile din programele operaţionale şi acţionează în relaţia cu beneficiarii finali.

Programul Operaţional Regional
Programul Operaţional Regional


Scopul POR este de a accelera creşterea economică a Regiunilor rămase în urmă.
Obiectivul poate fi atins doar printr-o coordonare strânsă cu acţiunile prevăzute
pentru celelalte programe operaţionale. POR va acorda prioritate regiunilor rămase în urmă, folosind resurse regionale şi locale. […]
.
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
.
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Obiectivul general al POS CCE este de a contribui la creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti în primul rând prin modernizarea celor existente şi crearea unora noi, în special IMM-uri în sectoarele productive şi de servicii pentru afaceri.
[…]
.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivele strategice ale POS DRU sprijină îndeplinirea obiectivelor comune la nivel European, în ceea ce priveşte participarea sporită pe piaţa muncii a unei forţe de muncă înalt calificate şi adaptabile, îmbunătăţirea sistemului educaţional şi creşterea adaptabilităţii acestuia la cererea pieţei muncii. […]
.
Programul Operaţional Sectorial de Mediu
.
Programul Operaţional Sectorial de Mediu

Obiectivul global al Programului Operaţional pentru Mediu este de a îmbunătăţi standardele de viaţă şi calitatea mediului, punându-se accent în special pe respectarea acquis-ului privind mediul. Programul sectorial operaţional pentru mediu urmăreşte reducerea decalajului dintre Uniunea Europeană şi România, în ceea ce priveşte respectarea standardelor de mediu. […]
.
Programul Operaţional Sectorial de Transport
.
Programul Operaţional Sectorial de Transport

Obiectivul global al POST este de a promova un sistem de transport în România, care să faciliteze circulaţia rapidă şi eficientă, în condiţii de siguranţă şi la standarde europene, a persoanelor şi bunurilor, la nivel naţional şi internaţional. […]
.
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
.
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Presupune creşterea activităţilor economice din România, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţirea măsurabilă a furnizării de servicii publice la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. Aceste realizări vor fi legate în mod direct de implementarea cu succes a unui pachet de reforme ale administraţiei publice care vizează întărirea capacităţii de management. […]
.
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
.
Programul Operational Asistenţă Tehnică

Obiectivul general al Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare sănătoasă, eficientă, eficace şi transparentă a instrumentelor structurale în Romania. […]
.
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
.
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

Obiectivele PNDR sunt: creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier; îmbunătăţirea mediului şi a spatiului rural prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere; creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi încurajarea diversificării economiei rurale; demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
[…]
.
Programul Operaţional pentru Pescuit
.
Programul Operaţional pentru Pescuit

Presupune un sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunastarea economică. […]